سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

جنـــــــــــــــگ مدل زنـــــــــــــدگی

پنج شنبه 85/8/4
2:18 عصر
بنده خدا

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

مقاله زیر مصاحبه ماهنامه سوره با دکتر حسن عباسی درباره جنگ مدل زندگی می باشد

در شرایط کنونی مهم ترین مسئله دی.دی.آر است که برای افغانستان، عراق،فلسطین،لبنان حتی سودان مطرح می شود.فکر می کنم ماهیت فرهنگی پروژه دی.دی.آر جای بحث بسیاری دارد ؛

زیرا هر زمان که از ماهیت فرهنگی یاد می کنیم به سرعت ذهن ما به سوی روزنامه ها،مجلات،فیلمها و آموزش عالی ، هنر و ... می رود، در حالیکه این مبحث ، روبنایی و تاکتیکی فرهنگی است.

ادامه مطلب...