سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تبعات فرهنگی، اجتماعی سربازی در سال 1400

دوشنبه 86/1/27
1:15 صبح
بنده خدا

دکتر حسن عباسی در مصاحبه با نشریه حوراء (دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران)، دلایل تغییر ترکیب جنسیتی دانشگاهها و کارآمد نبودن سیستم فعلی سربازی را برشمرده و ضمن بررسی مقایسه ای وضعیت تحصیلی و اجتماعی دو پسر و دختر جوان، نسبت به تبعات تداوم این وضعیت تا 15 سال آینده، هشدار داده است. خلاصه ای از این گفتگو در ادامه آمده است:

1ـ کهنه بودن سیستم سربازی

 سربازگیری حدود 70 سال قدمت دارد ومربوط به دوره ای خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران است.عصر فئودالیسم و عبور به سوی شبه بورژوازی پهلوی، شاید می توانست توجیه گر نظام سربازگیری اجبای  باشد؛ اما تکامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی امروز ایران و جهان، چنین سیستمی را ناکارآمد کرده است.
                                                                   ادامه مطلب...